ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden

De onderhavige bepalingen

Bureau

Het organisatieadviesbureau Greenfield Strategy

Opdrachtgever

De partij die met het bureau contracteert dan wel beoogt te contracteren

Opdracht

Iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het verrichten van diensten aan opdrachtgever

Offerte

Elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een overeenkomst met het bureau aan te gaan

Materialen

Alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen en presentaties, een en ander in de ruimste zin van het woord

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert
  2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
  3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen zijn overeengekomen

 2. Totstandkoming van de opdracht

  1. Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
  2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan
  3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden
  4. Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht
  5. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijzigingen in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan kan het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van zijn gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen

 3. Rechten en verplichtingen van partijen

  1. Indien na aanvaarding van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die (de voortgang van) de opdracht negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen
  2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het bureau komt, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het bureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen
  3. Indien een van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Al hetgeen reeds uit hoofde van de opdracht verricht is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn
  4. Het bureau heeft het recht om de door het bureau ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen
  5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:
   1. De bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn
   2. De adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeenkomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax-, internet-, en wifi aansluiting)
  6. Opdrachtgever vrijwaart het bureau voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie
  7. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de door het bureau ingeschakelde adviseurs en medewerkers voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt dan ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/ of het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) tot inhouding en/ of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door het bureau ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden
  8. Opdrachtgever vrijwaart het bureau voor alle mogelijke aanspraken van derden in verband met schending van de privacywetgeving

 4. Vertrouwelijkheid

  1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van de gegevens voorschrijft. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau

 5. Duur en beëindiging van de opdracht

  1. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade
  2. Partijen hebben het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover een van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden
  3. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar
  4. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien ten aanzien van de andere partij a) een verzoek tot faillissement is ingediend, b) surseance van betaling is aangevraagd, c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft, d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden

 6. Tarieven en kosten

  1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het bureau worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een anders schriftelijk is overeengekomen, zendt het bureau eenmaal per maand een (voorschot)factuur.
  2. De kosten van derden die het bureau ten behoeve van de opdracht maken, worden aan opdrachtgever op factuurbasis doorberekend
  3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 7. Aansprakelijkheid

  1. Het bureau en de door het bureau ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in uitvoering van de opdracht.
   De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het bureau en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een half jaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes (6) maanden voor het ontstaan van de schade bij opdrachtgever in rekening heeft gebracht
  2. Het bureau en de door het bureau ingeschakelde adviseurs of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerker en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade
  3. De aansprakelijkheid van het bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever het bureau onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het bureau in staat stelt adequaat te reageren
  4. Het bureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van opdrachtgever die het gevolg is van niet of niet tijdig presenteren of niet deugdelijk presenteren door het bureau
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van het bureau
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het bureau meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering

 8. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Tenzij het bureau en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, blijft het bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen
  2. Het bureau verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan
  3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het opdrachtgever niet toegestaan a) de materialen ter inzage af te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die behoren tot bij de opdracht betrokken medewerkers of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden

 9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

  1. Op alle geschillen, ook als slechts één (1) van de partijen dit als een geschil kwalificeert, uit hoofde van de opdracht tussen partijen, is Nederlands recht van toepassing
  2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Alle geschillen die niet in onderling kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam

Zoeterwoude, Januari 2018