Privacy verklaring greenfield strategy

Greenfield Strategy gevestigd aan Zonnegaarde 19c 2381 LH Zoeterwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.greenfieldstrategy.nl
Zonnegaarde 19c
2381 LH Zoeterwoude

Katinka Versteegh is de functionaris gegevensbescherming van Greenfield Strategy Zij is te bereiken via info@greenfieldstrategy.nl of +31620927752

Persoonsgegevens die ik verwerk

Greenfield Strategy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Belangrijke datums (als geboorte, trouwen, etc)
 • Namen van partner/ kinderen
 • Functie (in geval van afname Quick Scan ‘De WENDBARE Organisatie’)
 • IP-adres (in geval van afname Quick Scan ‘De WENDBARE Organisatie’)
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@greenfieldstrategy.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Greenfield Strategy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blog
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Greenfield Strategy verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Greenfield Strategy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greenfield Strategy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Greenfield Strategy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, belangrijke datums, namen van partner/ kinderen
  Bewaartermijn: arbeidzaam leven K.Versteegh-Esveld
  Reden: Netwerk voor potentiele (nieuwe) opdrachten, prettig persoonlijk contact en het sturen van attenties
  Uitzondering: contactpersonen die aangeven uit mijn bestand verwijderd te willen worden of indien bewaren door de belastingdienst verplicht is gesteld (maximaal 7 jaar)
 2. IP-adres
  Bewaartermijn: voor de duur van de opdracht
  Reden: wordt automatisch ontvangen en opgeslagen door Survey Monkey bij het invullen van de Quick Scan ‘De WENDBARE Organisatie’
  Uitzondering: indien anders is overeengekomen (en bevestigd via mail)

Delen van persoonsgegevens met derden

Greenfield Strategy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Greenfield Strategy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Greenfield Strategy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 1. Apple via het mailingsprogramma (Mail) waarin de personalia als voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres worden opgenomen. Evenals namen van huisgenoten en kinderen en belangrijke data als geboorte/ trouwen/ etc. Dit voor het sturen van attenties
 2. Laposta, systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven waarin de voor- en achternaam en emailadres is opgenomen. Dit dient geen enkel ander doel dan het verzenden van de nieuwsbrieven.
 3. Survey Monkey, online tool voor het invullen van de Quick Scan ‘De WENDBARE Organisatie’. Voor de scan worden de volgende gegevens gebruikt: voor- en achternaam, emailadres en functie. Indien deze gegevens niet worden verstrekt kan de survey niet worden afgenomen. Survey Monkey verzamelt zelf de IP adressen waarvandaan de Quick Scan wordt ingevuld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Greenfield Strategy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greenfield Strategy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greenfieldstrategy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Greenfield Strategy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greenfield Strategy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@greenfieldstrategy.nl